STADGAR FÖR ÖLANDSFONDEN och FALKS FOND Skriv ut
Skrivet av CL   
2010-03-14 kl. 19:57

Antagna 31 mars 1942, 8 mars 1960, 23 april 1986, 19 mars 2009.


§ 1 Ölandsfonden som instiftades av Ölandsklubben i Stockholm år 1941efter ”resan i Linnés spår efter 200 år”, har till ändamål att främja Ölands utveckling särskilt vad angår konstnärliga, kulturella och naturskyddsintressen eller därmed jämförbara.


§ 2 Ölandsfonden har tillkommit genom gåvor och bidrag, avkastning från fonden och medel avsatta från klubbens allmänna förvaltning.

Inom Ölandsfonden förvaltas även Knut och Hilma Falks donation för vård och framtida bevarande av de öländska kvarnarna. Falks donation förvaltas efter samma regler som Ölandsfonden.


§ 3 Ölandsfonden förvaltas kostnadsfritt av Ölandsklubben i Stockholm genom dess styrelse. Fondens räkenskaper ska föras av klubbens skattmästare avgiftsfritt utan sammanblandning med klubbens övriga medel och granskas av klubbens revisorer i samband med granskningen av klubbens räkenskaper.

I fondens räkenskaper ska Knut och Hilma Falks donation föras under särskilt konto. I samband med sin årsredovisning ska styrelsen lämna redogörelse för förvaltningen av fonden.


§ 4 Hela Ölandsfondens årliga avkastning ska läggas till kapitalet till dess fonden vuxit till 5000 kronor. Fondens medel (inklusive Falks fond) placeras utifrån en av styrelsen beslutad policy som ska präglas av balans mellan avkastning, värdestegring och riskspridning. Medlen får inte utlånas.


§ 5 Det ankommer på styrelsen för Ölandsklubben att bestämma hur stor del av räntor och utdelningar som läggs till fondens kapital eller reserveras för bidrag. Viss avkastning får avsättas till Stora Priset enligt särskilda regler för detta.


§ 6 Ölandsklubbens styrelse ska när den så finner lämpligt och därtill reserverade medel finns, ge förslag till utdelning av bidrag till klubben. Klubben beslutar om sådana bidrag på ordinarie vår- och/eller höstmöte.


§ 7 Ändring av dessa stadgar får endast ske genom beslut vid två på varandra följande möten med Ölandsklubben, varav minst ett ordinarie.


§ 8 Skulle klubben upplösas ska dess kontanta medel och övriga tillgångar tillfalla Ölands Hembygdsförbund att av förbundet förvaltas i enlighet med §2 i Ölands­klubbens stadgar.

Senast uppdaterad 2012-08-25 kl. 10:48